Image
English
Image
Image
Image

Úrazové pojištění

OS KOVO má od 1. března 2015 uzavřenou novou smlouvu o úrazovém pojištění všech členů (původní smlouva z roku 1996 byla ukončena).  Pojištěni jsou všichni členové ZO OS KOVO, včetně rodinných příslušníků (manžel, manželka, děti). Předpokladem uplatnění pojistky je řádné placení členských příspěvků.

Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při dobrovolné a bezplatné činnosti zajišťované odborovou organizací OS KOVO. Patří sem tělovýchovná, sportovní, zájmová a kulturní činnost (včetně zájezdů), pobyty na odborové rekreaci a dětské odborové rekreaci. V případě dětské odborové rekreace je velmi důležité, že všechny činnosti výše uvedené se provádějí pod dozorem dospělé osoby a se souhlasem odborové organizace OS KOVO.

Pojištění se také vztahuje na krátkodobé brigády na stavbě nebo údržbě odborových zařízení – v případech, kdy se jedná o dobrovolnou a bezplatnou činnost, kde není nárok na náhradu škody ve smyslu pracovního úrazu.

Úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na ekonomickém úseku OS KOVO. Pokud jsou splněny všechny podmínky, poskytuje pojišťovna následující plnění: smrt následkem úrazu 100.000,- Kč, trvalé následky úrazu – podle rozsahu maximálně 100.000,-Kč, za tělesné poškození v důsledku úrazu – podle rozsahu maximálně 35.000,-Kč.

Pojistka je platná pro území ČR i zahraničí. Při zahraničních akcích je vymáhání odškodnění možné po návratu do ČR. Vzhledem k tomu, že pojištění nezahrnuje léčebné výlohy, je nutné sjednat mezinárodní pojistku na úhradu léčebných výloh v zahraničí – hromadně (např. v ceně zájezdu) nebo individuálně.

Pojistné události je nutné nahlásit doporučeným dopisem příslušné ZO OS KOVO potvrzujícím splnění pojistných podmínek (zaplacené členské příspěvky a určení konkrétní akce OS KOVO) a spolu s příslušným vyplněným oznamovacím formulářem pojišťovny KOOPERATIVA na ekonomický úsek OS KOVO, Helena Polachová, Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 k potvrzení a předání pojišťovně.

Příslušné formuláře jsou k dispozici na každé pobočce pojišťovny KOOPERATIVA, na internetové adrese pojišťovny KOOPERATIVA (www.koop.cz) a jsou také umístěny na Intranetu OS KOVO.

K oznámení se přikládají další upřesňující doklady jako např. lékařské zprávy, zprávy o následcích úrazu, potvrzení o platbách a podobně.

Ve sporných nebo složitějších případech je možné obdržet doplňující informace na OS KOVO, ekonomickém úseku u paní H. Polachové na tel. č. 736 521 742 nebo u paní P. Šustrové na tel. č. 736 521 753 .